top of page

Onze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 4 augustus 2021

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen op de site  www.ask4wine.be  (hierna te noemen "de Site"), evenals toegang tot en gebruik van genoemde Site. De Site behoort toe aan BeWine SRL met maatschappelijke zetel te Avenue de l'Aiglon 31, 1420 Braine l'Alleud - België, ingeschreven bij de Banque-Carrefour des Entreprises onder het nummer BE0768.715.892 en in het bijzonder opereert onder de handelsnaam "Ask4Wine " .

 

De Voorwaarden worden gecommuniceerd voor het afsluiten van een abonnement en/of bestelling en zijn te allen tijde te raadplegen op onze site op het volgende adres: https: //www.ask4wine/conditions generales

 

Bij het abonneren op een abonnement en/of het bestellen van wijnen via de Site, verklaart de Abonnee/Klant deze Voorwaarden zonder voorbehoud gelezen, begrepen en aanvaard te hebben en akkoord te gaan met de verwerking van zijn gegevens in overeenstemming met het privacybeleid.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere afwijkende voorwaarden of clausules, in het bijzonder maken ze elke eerdere communicatie of onderhandeling nietig. In het geval dat de Abonnee / Klant een natuurlijke of rechtspersoon is met algemene voorwaarden, zijn deze uitgesloten van het contractuele veld, zelfs als ze bepalen dat ze de enige zijn die geldig zijn. Bijzondere voorwaarden die afwijken van die van Ask4Wine worden in geen geval aanvaard zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ask4Wine.

 

De nietigheid, verval of niet-afdwingbaarheid van een van de bepalingen van de Voorwaarden met de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen, zal geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de Voorwaarden die hun volledige rechtskracht behouden. De bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig, nietig of onafdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd en zal worden vervangen of geacht worden te zijn vervangen door een soortgelijke bepaling in overeenstemming met de wet en die, voor zover mogelijk, dezelfde functie zal vervullen.

2. Abonnementsvoorwaarden

Alleen rechtspersonen of natuurlijke personen van minimaal 18 jaar (ouder dan op de datum van de bestelling) kunnen zich op een abonnement abonneren. Ask4Wine behoudt zich het recht voor om te allen tijde een schriftelijk bewijs van de leeftijd en identiteit van de Abonnee te verlangen.

 

Wijnen die via de Site zijn verkregen, zijn exclusief gereserveerd voor privé- en persoonlijk gebruik. Tenzij er een voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is van Ask4Wine, mag de Abonnee de Wijnen die hij heeft gekocht of ontvangen van de Site niet verkopen of doorverkopen.

Inschrijven en betalen voor een abonnement kan enkel via de site op volgend adres: https://www.ask4wine.be/notre-abonnement-vin

 

Er worden twee soorten abonnementen aangeboden. Een maandelijks opzegbaar abonnement voor onbepaalde tijd ('Maandelijkse ontdekking') en een maandelijks opzegbaar abonnement per jaar bij abonnement voor een periode van één jaar ('1 jaar op proef').

Het abonnement 'Maandelijkse Ontdekking' kan op elk moment op de site worden opgezegd voor de Abonnee.

Bij opzegging eindigt het abonnement op de laatste dag van de lopende maand indien het voor de 20e van de lopende maand wordt opgezegd. Indien het abonnement wordt beëindigd na de 20e van de lopende maand, eindigt het abonnement op de laatste dag van de volgende maand.

 

Ask4Wine behoudt zich het recht voor om een ontvangen abonnement om welke reden dan ook te weigeren en om de toegang tot en het gebruik van de Site door de Abonnee te beëindigen of te onderbreken.

3. Voorwaarden en wijze van bestellen via de "Online Kelder"

Alleen rechtspersonen of natuurlijke personen van minimaal 18 jaar (ouder dan op de datum van de bestelling) kunnen een bestelling plaatsen op de site. Ask4Wine behoudt zich het recht voor om te allen tijde een schriftelijk bewijs van de leeftijd en identiteit van de Klant te vragen.

 

De Abonnee die een of meerdere wijn(en) in zijn abonnement heeft gewaardeerd, heeft de mogelijkheid deze/ze volgens beschikbaarheid te bestellen via de “online kelder” op de Ask4Wine site.

Ook heeft elke persoon die een account aanmaakt op de site de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen via de "online kelder" van Ask4Wine, afhankelijk van de beschikbaarheid en zonder een voorafgaande abonnee te zijn, wordt hij in deze algemene voorwaarden als een Klant beschouwd.

 

Wijnen die via de Site zijn verkregen, zijn exclusief gereserveerd voor privé- en persoonlijk gebruik. Behalve met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ask4Wine, mag de Klant de Wijnen die hij heeft gekocht of ontvangen van de Site niet verkopen of doorverkopen.

 

De bestelling en betaling van de bestelling kan enkel gebeuren via de site op volgend adres: https://www.ask4wine.be/abonnement-vin-cave-en-ligne

 

Ask4Wine behoudt zich het recht voor om elke ontvangen bestelling te weigeren om welke reden dan ook die zij passend acht, en om de toegang tot en het gebruik van de Site door de Abonnee / Klant te beëindigen of te onderbreken.

4. Prijs van abonnementen en bestellingen via "Online kelder"

De prijzen van abonnementen en wijnen besteld zonder abonnement worden op de site aangegeven in euro's en worden geacht alle belastingen te omvatten.

 

De verzendkosten in België voor abonnementen en bestellingen worden apart weergegeven.

 

Eventuele transportkosten en administratiekosten zijn voor rekening van Abonnee/Klant. De transport- en administratiekosten kunnen variëren, afhankelijk van de orderwaarde, de leveringsmethode en -tijd en de bestemming.

 

5. Betaling van abonnementen en "Online Kelder" bestellingen

Bij het afsluiten van een abonnement of bij het nemen van een bestelling zal de betaling geschieden in overeenstemming met de keuze van de Abonnee/Klant tussen de in het abonnement en online bestelprocedure aangeboden betaalwijzen. In het geval dat de door de Abonnee/Klant gekozen betalingswijze niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door een gebrek aan financiële voorziening of het verstrekken van onjuiste informatie, zal de Abonnee/Klant eventuele extra kosten vergoeden. partij die verantwoordelijk is voor de transactie.

 

6. Voorwaarden, wijze van bestellen en betalen van “Wijncadeau” bestellingen

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon van 18 jaar (ouder dan op de datum van de bestelling) kan minstens wijnen bestellen via het formulier op de site op volgend adres: https://www.ask4wine.be/cadeauvin of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: BeWineSRL@gmail.com. Ask4Wine behoudt zich het recht voor om te allen tijde een schriftelijk bewijs van de leeftijd en identiteit van de Klant te vragen.

 

De minimale bestelling is voor een bedrag van € 250 inclusief btw (exclusief transportkosten).

 

Na elke bestelling stuurt Ask4Wine de Klant een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling en specificeert of de bestelde wijnen nog beschikbaar zijn in de door de Klant gewenste hoeveelheden evenals de levertijd(en) indien de bestelling betrekking heeft op verschillende soorten Wijnen. Indien de Wijnen nog in de gewenste hoeveelheden beschikbaar zijn, stuurt Ask4Wine de Klant een factuur voor het volledige bedrag van de bestelling.
Indien de Wijnen niet meer in de gewenste hoeveelheden beschikbaar zijn, geeft Ask4Wine per e-mail aan de Klant de beschikbare hoeveelheden evenals de levertijden aan en nodigt hem uit om zijn bestelling te bevestigen door een e-mail als reactie. Na ontvangst van de e-mail van de Klant ter bevestiging van de bestelling, stuurt Ask4Wine de Klant een factuur voor het volledige bedrag daarvan. Na ontvangst van de betaling van de verstrekte factuur is de bestelling definitief en komt het contract tot stand. Ask4Wine stuurt de Klant vervolgens een e-mail ter bevestiging van de betaling en de aankondiging van de verwerking van de bestelling(en). Op deze datum begint de leveringstermijn te lopen.

 

Betaling dient uitsluitend te geschieden via overschrijving op rekening BE78 0019 0818 2986 op naam van BeWine srl. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Er vindt geen levering plaats zonder voorafgaande ontvangst van de betaling.


Op facturen die niet op de vervaldag zijn betaald, wordt automatisch en zonder ingebrekestelling een maandelijkse rente van 1% opgebracht, waarbij elke begonnen maand als opeisbaar wordt beschouwd. Bovendien, als
de factuur niet betaald wordt op de vervaldag, wordt het bedrag automatisch en zonder ingebrekestelling en als forfaitaire boeteclausule verhoogd met 15% van het totaalbedrag van de factuur met een minimum van 25,00 euro.


Wijnen worden verkocht met een eigendomsvoorbehoud. Ze blijven eigendom van Ask4Wine tot volledige betaling door de Klant van de volledige prijs, inclusief BTW, transportkosten, belastingen of eventuele rente.

 

Behoudens kennisgeving aan de Klant, behoudt Ask4Wine zich het recht voor om elke ontvangen bestelling te weigeren om welke reden dan ook die zij passend acht, en om de toegang en het gebruik van de Site door de Klant te beëindigen of te onderbreken.

 

7. Leveringsvoorwaarden

Levering geschiedt door een door Ask4Wine gekozen vervoerder. Transportkosten zijn uitsluitend voor rekening van de Abonnee / Klant en de hoogte van deze kosten wordt bij het afsluiten van een abonnement en bij elke bestelling aan de Abonnee / Klant aangegeven.

De leveringskosten van het '1 jaar proefabonnement' zijn verschuldigd bij abonnement voor alle maandelijkse betalingen van het abonnement.


Leveringen gebeuren enkel in België.

De leveringen van abonnementen vinden maandelijks plaats en uiterlijk op de 25e van de volgende maand.

 

Leveringen van bestellingen vinden plaats binnen de termijn die is aangegeven in de orderbevestigingsmail aan de Klant.

 

De aangegeven levertijden en datum(s) zijn indicatief. Ask4Wine stelt alles in het werk om de levering binnen de aangegeven tijd te doen.

 

Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van een bestelling of een abonnement.

 

Om de wijnen te bewaren tijdens het transport, bij extreme weersomstandigheden (hoge hitte, etc.), behoudt Ask4Wine zich het recht voor om de levering aan Abonnees / Klanten uit te stellen.

 

Wijnen worden uitsluitend geleverd op het adres dat is opgegeven bij het afsluiten van het abonnement of de bestelling.

 

De Abonnee/Klant is verantwoordelijk voor de informatie die wordt gecommuniceerd voor levering, Ask4Wine kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste contactgegevens, alleen de Abonnee/Klant draagt de gevolgen.

 

8. Niet leveren

Transportrisico's worden gedragen door Ask4Wine. De risico's gaan over op de Abonnee/Klant zodra de levering heeft plaatsgevonden.

 

Elke fout in de hoeveelheden of specificaties van de geleverde Wijnen of schade aan de Wijnen tijdens het transport, moet binnen 72 uur na de leveringsdatum schriftelijk aan Ask4Wine worden gemeld. Bij gebreke hiervan impliceert ontvangst van de geleverde Wijnen de aanvaarding van de hoeveelheden vermeld in de bestelbon, van de conformiteit van de Wijnen en de bevestiging dat de geleverde Wijnen niet beschadigd zijn door levering of transport.

 

In het geval van een fout in de geleverde hoeveelheden Wijnen, binnen de voorgeschreven termijn aan Ask4Wine gemeld en door deze laatste opgemerkt, indien de geleverde hoeveelheden groter zijn dan de bestelde hoeveelheden, kan de Abonnee / klant ofwel de complementaire Wijnen houden, zij zullen vervolgens gefactureerd worden tegen de prijs die op het proefblad of op de Site staat vermeld; of nodig Ask4Wine uit om het terug in bezit te nemen.

 

Indien de geleverde hoeveelheden lager zijn dan de bestelde hoeveelheden, kan de Abonnee afzien van de niet geleverde Wijnen, hij geeft dit dan direct aan in de melding met vermelding van het ontstane probleem. In dit geval geeft Ask4Wine een creditnota uit en, naar keuze van de Abonnee/Klant, het bedrag terug aan de Abonnee of in mindering brengen op het bedrag van een volgende bestelling.

 

Indien de Abonnee niet afziet van levering van aanvullende Wijnen, zal Ask4Wine de ontbrekende Wijnen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 60 dagen na melding van het probleem leveren.

 

In geval van schade aan de Wijnen tijdens de levering of het transport of de levering van Wijnen die niet conform de bestelde Wijnen zijn, binnen de voorgeschreven termijn aan Ask4Wine gemeld en door deze laatste opgemerkt, neemt Ask4Wine de niet-conforme of beschadigde Wijnen terug. en vervang ze zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 60 dagen na de melding van het probleem.

9. Gekurkte wijnen

Indien de Abonnee/Klant binnen 6 maanden na levering van de wijn tijdens de proeverij een manifeste achteruitgang van de kwaliteit van de wijn (gekurkte wijnen) constateert, informeert de Abonnee/Klant Ask4Wine per e-mail op BeWineSRL@gmail.com. In dit geval moet de Abonnee / Klant de wijn op eigen kosten terugsturen naar het volgende adres: avenue des Mouettes 24, 1640 Rhode Saint Genèse, in de originele fles.  Ask4Wine zal deze vervangen door een identieke Wijn of indien deze niet meer leverbaar is door een wijn van vergelijkbare waarde als de geleverde wijn.

 

10. Recht om een abonnement op te zeggen

De Belgische wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming laat de consument toe om de handelaar binnen de 14 dagen na het afsluiten van het abonnement op de hoogte te stellen van zijn wens om afstand te doen van het gesloten contract.
In het geval dat de Abonnee voornemens is van het abonnement af te zien, informeert hij Ask4Wine schriftelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail van het abonnement op het adres vermeld in artikel 1 of per e-mail op het adres BeWineSRL@gmail.com.
Binnen 30 dagen na de afstandsverklaring van de Abonnee, zal Ask4Wine de Abonnee het reeds betaalde bedrag terugbetalen.

 

11. Herroepingsrecht van een bestelling "Online Kelder" en "Onze Aanbiedingen op Maat"

De Belgische wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming laat de consument toe om de handelaar binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag van levering op de hoogte te stellen van zijn wens om af te zien van de aankoop.

Bij bestellingen gaat deze termijn in op de dag na de dag waarop de Abonnee/Klant of de door hem aangewezen derde de bestelling fysiek in bezit heeft gekregen.

De intrekking gebeurt via e-mail: BeWineSRL@gmail.com. Deze beslissing moet worden genomen door een ondubbelzinnige verklaring. De herroeping moet worden gedaan voor het verstrijken van de termijn, er wordt een bevestigingsmail gestuurd.

In geval van herroeping van de overeenkomst zal Ask4Wine alle ontvangen betalingen van Abonnee / Klant inclusief leveringskosten terugbetalen en dit binnen 7 werkdagen na ontvangst van de flessen wijn terug en dit via hetzelfde betaalmiddel als dat gebruikt voor de initiële transactie. 

De Abonnee / Klant moet de flessen wijn zonder onnodige vertraging terugsturen binnen 14 dagen nadat hij zijn beslissing tot herroeping heeft meegedeeld. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Abonnee / Klant en moeten gebeuren op het adres: Avenue de l'Aiglon 31, 1420 Braine l'Alleud.

Aangezien het door de Abonnee / Klant ontvangen abonnementspakket als een eenheid wordt beschouwd, beëindigt het openen van een fles uw herroepingsmogelijkheid. Wat betreft de bestelling van flessen wijn en niet van abonnementspakketten, is het herroepingsrecht enkel mogelijk voor niet verbruikte goederen. In het geval dat een deel van de flessen is verbruikt, wordt de terugbetaling uitgevoerd in verhouding tot de geretourneerde goederen in vergelijking met de bestelde goederen.

De Abonnee / Klant is verantwoordelijk voor het omgaan met de flessen, ze moeten in perfecte staat worden geretourneerd (geen beschadigd etiket, geen stoten in de fles, geen beschadigde of verwijderde hoes, enz.) Anders wordt de terugbetaling niet gedaan.

 

12. Verantwoordelijkheden van het bedrijf en gevallen van overmacht

De verantwoordelijkheid van Ask4Wine is niet aansprakelijk in het geval van niet-substantiële verschillen die de kwaliteit van de Wijn niet beïnvloeden tussen de presentatiefoto's, de illustraties en de beschrijvingen van de Wijnen die op de Site of de proefbladen en de geleverde Wijnen staan. Evenzo kan Ask4Wine niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de verkochte Wijnen zijn opgeslagen in abnormale omstandigheden of onverenigbaar met hun aard.

 

In ieder geval kan Ask4Wine niet aansprakelijk worden gesteld voor de indirecte schade die de Abonnee/Klant lijdt als gevolg van het niet of niet tijdig nakomen van zijn verplichtingen door Ask4Wine. Zo is Ask4Wine in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade die de Abonnee / Klant lijdt als gevolg van een gebrek in de kwaliteit van de goederen of een vertraging in de levering.

 

  In geen geval is Ask4Wine aansprakelijk voor winstderving, omzetderving of winstderving of enige andere indirecte of onvoorziene schade op het moment van het afsluiten van het Abonnement of het plaatsen van een bestelling tussen Ask4Wine en een Abonnee/Klant. Ask4Wine is in het bijzonder niet verantwoordelijk in het geval van allergieën of andere huid- of lichamelijke verschijnselen die verband houden met het gebruik van Wijnen.

 

Ask4Wine kan niet aansprakelijk worden gesteld indien Ask4Wine door overmacht niet aan de verplichtingen van dit contract kan voldoen.

 

Worden als overmacht beschouwd, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de brand, de overstroming, de aardbevingen, de storm, de orkaan en elke andere natuurramp,
uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, nationalisatie, inbeslagname, sanctie van de autoriteiten, embargo, staking, lock-outs, blokkering, stroomuitval, uitval van telefoon- en internetverbindingen, terroristische activiteiten, oorlog, burgeroorlog, opstand, demonstratie, revolutie, stakingen, stakingen en ongevallen van machines of uitzonderlijke verkeersongevallen, bevoorradingsmoeilijkheden, uitval van leveranciers of vervoerders, pandemie, computerhacking, ... of enige andere onvoorziene omstandigheid en van vreemde oorsprong naar de wil of controle Ask4Wine en die de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk of voortdurend onmogelijk. Deze gebeurtenissen ontheven Ask4Wine van elke aansprakelijkheid en bieden haar de mogelijkheid om, in voorkomend geval, ofwel haar verplichtingen te verminderen, ofwel het contract te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Bovendien gebruiken internetgebruikers de site onder hun eigen en volledige verantwoordelijkheid. Ask4Wine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, zoals met name materiële schade, verlies van gegevens of programma, financiële schade, die voortvloeit uit het gebruik van de Site of van daaraan gelieerde sites of van de sites waarmee het terugkeert . De Gebruiker wordt erop gewezen dat bepaalde wijnen of de consumptie van alcoholische dranken in bepaalde landen onderworpen kunnen zijn aan specifieke voorschriften of zelfs beperkingen en/of verboden. De Gebruiker moet er daarom voor zorgen dat de wetgeving van het land van waaruit hij verbinding maakt, het raadplegen van de Site mogelijk maakt.

 

13. Verantwoordelijkheden van de abonnee/klant

In geval van bezorging op een onjuist adres of de onmogelijkheid van bezorging als gevolg van een fout in de door de Abonnee / Klant meegedeelde gegevens, komen de kosten van deze bezorging voor rekening van de Abonnee / Klant.  

 

De Abonnee / Klant is verantwoordelijk voor het beschermen van zijn gegevens, software, hardware en telecommunicatieapparatuur tegen virussen die op internet circuleren, evenals elk ander risico, waaronder hacking. Ask4Wine behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen tegen de Abonnee / Klant, inclusief het blokkeren van de toegang van de Abonnee / Klant tot de Site en tot de diensten die door Ask4Wine worden geleverd, in het bijzonder in het geval dat de infrastructuur van Ask4Wine in gevaar wordt gebracht, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen.

 

14. Intellectuele eigendom

De Site, alle media / documenten die aan klanten worden verstrekt (video, bestanden, enz.) en de componenten ervan (met name merken, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, video's, teksten, enz.) zijn eigendom van Ask4Wine. Ze zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen daarom niet worden gereproduceerd, gebruikt of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ask4Wine.

15. Persoonsgegevens

De door Ask4Wine verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid.

16. Wijziging van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden

Ask4Wine behoudt zich het recht voor deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Ask4Wine informeert u uiterlijk 30 dagen voordat de nieuwe algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

17. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

 

In geval van een geschil met betrekking tot de uitvoering van contracten die onderworpen zijn aan de Voorwaarden of hun interpretatie en bij gebreke van een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement van het hoofdkantoor van de Site.

bottom of page