top of page

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 4 augustus 2021

1. Onderdelen en doel

BeWine SRL (hierna "Ask4Wine" of de "Verwerkingsverantwoordelijke") 
Avenue de l'Aiglon 31 1420 Braine l'Alleud
    
BCE / BTW: BE0768715892
     
Mail: BeWineSRL@gmail.com
   

Ask4Wine stelt dit Privacybeleid op, dat tot doel heeft Gebruikers van de website die wordt gehost op het volgende adres: www.ask4wine.be (hierna de "Site") op transparante wijze te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Ask4Wine.

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze interactie mee heeft.

Als zodanig bepaalt Ask4Wine alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor het verwerken van de persoonsgegevens van Gebruikers. Ask4Wine verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna: hierna "de wet") en aan de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "Verordening").

Ask4Wine is vrij in de keuze van elke natuurlijke of rechtspersoon die op zijn verzoek en namens hem de persoonsgegevens van gebruikers verwerkt (hierna de "Onderaannemer"). In voorkomend geval verbindt Ask4Wine zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Regelgeving.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Gebruik van de site door gebruikers kan leiden tot de communicatie van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Ask4Wine, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, of door dienstverleners handelend in naam en namens Ask4Wine, zal in overeenstemming zijn met de Wet en de Regelgeving.

Persoonsgegevens worden door Ask4Wine, in overeenstemming met onderstaande doeleinden, verwerkt via:

 • Schrijf je in voor de Ask4Wine nieuwsbrief

 • Een account aanmaken om toegang te krijgen tot de verschillende functies van de site

 • Bestellen in de webshop of een abonnement afsluiten     

 • Uitvoering van de bestelling of inschrijving 

 • Een of meerdere contacten (e-mail of telefoon) tussen de Gebruiker en Ask4Wine

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met artikel 13 van het Reglement worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en zijn als volgt:

 • Reageren op verzoeken en communiceren met de Gebruiker in het kader van de geleverde goederen en diensten

 • Opvolgen van gemaakte verzoeken en bestellingen

 • Communiceer aanbiedingen per e-mail, sms of telefoon

 • Zorgen voor de organisatie en levering van wijnabonnementen en bestellingen

 • Nieuwsbrieven verzenden

 • Beheer productfacturatie en accountbeheer.

 • Zorg voor het verzenden van informatie over lopende abonnementen.     

 • Ondersteuning bieden en klachten opvolgen voor de gebruiker

 • Beheer de uitwisseling van informatie voor het sluiten van contracten.

4. Persoonsgegevens die mogen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in, bij het bezoeken en gebruiken van de Site, dat Ask4Wine de volgende persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, volgens de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid:

 • Persoonlijke informatie: naam, achternaam, persoonlijk adres, afleveradres, e-mail en telefoonnummer

 • Verbindingsinformatie: IP-adres en locatie

 • Financiële informatie: factuuradres, betalingsvoorkeur, bankrekeningnummer, creditcardnummer

5. Toestemming

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van persoonlijke gegevens die hem betreffen. Deze overeenkomst dekt de inhoud van dit privacybeleid.

De toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat het privacybeleid voorstelt in een hyperlink. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie met Ask4Wine aan te gaan. Elk contract tussen Ask4Wine en een Gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen aangeboden op de Site is onderworpen aan aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de voorwaarden en principes opgenomen in dit Privacybeleid, zijn persoonlijke gegevens die hij meedeelt op de Site of tijdens de diensten aangeboden door Ask4Wine verwerkt en verzamelt, voor de hierboven aangegeven doeleinden.

De Gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.

6. Bewaartermijn van persoonlijke gegevens van gebruikers

Overeenkomstig artikel 13 §2 van het Reglement en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts voor de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te kunnen verwezenlijken waarvoor ze worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen korter dan: 1 jaar

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan agenten, werknemers, onderaannemers of leveranciers van Ask4Wine die adequate gegevensbeveiligingsgaranties bieden en die samenwerken met Ask4Wine in het kader van de marketing van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder direct gezag van Ask4Wine en zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie deze gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit privacybeleid. Ask4Wine zorgt ervoor dat zij deze gegevens op een discrete en veilige manier voor het opgegeven doel zullen verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden worden verstrekt voor direct marketing- of prospectiedoeleinden, wordt de Gebruiker vooraf op de hoogte gebracht zodat hij zijn toestemming geeft voor het gebruik van deze persoonlijke gegevens.

 

8. Gebruikersrechten

De Gebruiker kan op elk moment zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: BeWineSRL@gmail.com, of een geadresseerde brief met een kopie van zijn identiteitskaart naar het '' volgende adres: Avenue de l'Aiglon 31 1420 Braine l'Alleud

Tot. Toegangsrechten

Overeenkomstig artikel 15 van het Reglement garandeert Ask4Wine het recht op toegang van de Gebruiker tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens en tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;

 • de betreffende categorieën persoonsgegevens;

 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers die zijn gevestigd in derde landen of internationale organisaties;

 • waar mogelijk, de geplande bewaartermijn van persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die gebruikt worden om deze termijn te bepalen;

 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening, en, althans in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals het belang en de beoogde gevolgen van deze verwerking voor de betrokkene

De gegevensbeheerder kan een redelijke vergoeding eisen op basis van administratieve kosten voor eventuele extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek elektronisch indient (bijvoorbeeld via het elektronische adres), wordt de informatie verstrekt in een elektronische vorm die algemeen wordt gebruikt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens wordt uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan de Gebruiker meegedeeld.

 

B. Recht op rectificatie

Ask4Wine garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.

Overeenkomstig artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikers-/andere account, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden uitgevoerd, in welk geval het verzoek aan Ask4Wine kan worden gedaan.

Overeenkomstig artikel 19 van het Reglement stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld op de hoogte van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als deze daarom verzoekt.

 

tegen Recht op gegevenswissing

De Gebruiker heeft het recht om de verwijdering van zijn persoonsgegevens zo snel mogelijk te verkrijgen in de gevallen vermeld in artikel 17 van het Reglement.

Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze op grond van de vorige paragraaf moet wissen, neemt de verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, ook van technische aard, om andere verwerkingsverantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken waarvan de betrokkene heeft verzocht om het wissen door die verwerkingsverantwoordelijken van een link naar dergelijke persoonsgegevens, of van een kopie of reproductie daarvan.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

 • op de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist waarin is voorzien door het Unierecht of door het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of om een taak van algemeen belang uit te voeren of die behoort tot de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de controleur;

 • tot het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Overeenkomstig artikel 19 van het Reglement stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld op de hoogte van elke wissing van persoonsgegevens of enige beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als deze daarom verzoekt.

 

NS. Recht op beperking van de verwerking

De Gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen vermeld in artikel 19 van het Reglement.

Overeenkomstig artikel 19 van het Reglement stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld op de hoogte van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als deze daarom verzoekt.

 

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In overeenstemming met artikel 20 van het Reglement hebben Gebruikers het recht om van Ask4Wine persoonlijke gegevens over hen te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Ask4Wine dit hindert in de gevallen voorzien door de Regelgeving.

Wanneer de Gebruiker zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefent in toepassing van de vorige paragraaf, heeft hij het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere worden verzonden, wanneer dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of die verband houden met de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is toevertrouwd.

Het recht op dataportabiliteit laat de rechten en vrijheden van derden onverlet.

 

F. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens vanwege zijn specifieke situatie, inclusief de automatisering van gegevens door Ask4Wine. In overeenstemming met artikel 21 van het Reglement zal Ask4Wine geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke beweert.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor prospectiedoeleinden, heeft de Gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor prospectiedoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

 

G. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Ask4Wine bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgisch grondgebied. Meer informatie vindt u op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

Het indienen van een klacht gebeurt op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit       
Persstraat 35, 1000 Brussel
     
Telefoon. + 32 2 274 48 00
  
Fax. + 32 2 274 48 35
 
E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

 

9. Cookies

De site gebruikt cookies om gebruikers van de site te onderscheiden. Hierdoor kunnen gebruikers een betere browse-ervaring en een verbetering van de site en de inhoud ervan krijgen. De doeleinden en methoden van cookies staan in dit artikel.

 

Tot. Algemene principes

Een "Cookie" is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst bij het raadplegen van de Website, met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geplaatst door derde partijen waarmee Ask4Wine samenwerkt.

Sommige cookies die door Ask4Wine worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de goede werking van de site, andere maken het mogelijk om de gebruikerservaring te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies personaliseren of deactiveren door zijn browser te configureren.

Door gebruik te maken van de Website gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

 

B. Type cookies en nagestreefde doeleinden

Er worden verschillende soorten cookies gebruikt door Ask4Wine op de Site:

 • Technische cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de Website, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;

 • Statistische cookies en cookies voor het meten van het publiek: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Zolang ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door hem voorstellen en aanbiedingen te tonen die voor hem interessant kunnen zijn. Ze stellen Ask4Wine ook in staat om mogelijke bugs op de Website te identificeren en te corrigeren.

 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde gemaakte keuzes te onthouden (bijvoorbeeld gebruikersnaam of taal);

 • Tracking cookies: Ask4Wine gebruikt tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van Gebruikers met de inhoud van de Site te meten en om anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken stellen Ask4Wine in staat om de Website te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

 

tegen Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het nagestreefde doel te bereiken. De cookies die waarschijnlijk op de harde schijf van de Gebruiker worden opgeslagen, evenals hun bewaartermijn, zijn als volgt:

 

Cookienaam - Doel - Duur - Type cookie

XSRF-TOKEN - Gebruikt om veiligheidsredenen - Sessie - Essentieel

hs - Gebruikt om veiligheidsredenen - Sessie - Essentieel

svSession - Gebruikt in verband met de verbinding van de gebruiker - 2 jaar - Essential

SSR-caching - Wordt gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site is weergegeven - 1 minuut - Essentieel

_wixCIDX - Gebruikt voor systeembewaking / debugging - 3 maanden - Essentieel

_wix_browser_sess - Gebruikt voor systeembewaking / debugging - Sessie - Essentieel

toestemmingsbeleid - Gebruikt voor cookiebannerinstellingen - 12 maanden - Essentieel

smSession - Gebruikt om leden te identificeren die verbonden zijn met de site - Sessie - Essentieel 

TS * - Gebruikt om veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen - Sessie - Essentieel

bSession - Gebruikt om systeemefficiëntie te meten - 30 minuten - Essential

fedops.logger.sessionId - Gebruikt om systeemefficiëntie te meten - 12 maanden - Essential

wixTaal - Gebruikt  om de taalvoorkeur van de gebruiker te registreren - 12 maanden - Functioneel

 

NS. Cookies beheren

Indien de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze gemakkelijk beheren of verwijderen door de instellingen van zijn browser te wijzigen. De programmering van de browser stelt de Gebruiker ook in staat om een kennisgeving of een melding te ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en dus besluit deze te accepteren of te weigeren.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Bepaalde delen van de Website zijn daardoor mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Indien de Gebruiker aldus bepaalde cookies wenst te beheren en/of te verwijderen, kan hij dit doen door gebruik te maken van de volgende link(s):

Voor gebruikers met een browser:

Als de Gebruiker het gebruik van Google Analytics-cookies weigert, wordt hij uitgenodigd om zijn browser dienovereenkomstig te configureren op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

10. Beperking van aansprakelijkheid van de gegevensbeheerder

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met Ask4Wine. De inhoud van deze sites en hun naleving van de wet- en regelgeving vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Ask4Wine.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven zodat een minderjarige jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de website kan vrijgeven. Ask4Wine raadt mensen die ouderlijk gezag uitoefenen over minderjarigen sterk aan om verantwoord en veilig internetgebruik te bevorderen. De gegevensbeheerder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonlijke gegevens van minderjarigen onder de 16 jaar wiens toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens - vooral met betrekking tot de 'leeftijd' die door minderjarigen is ingevoerd. In geen geval zullen persoonlijke gegevens door de gegevensbeheerder worden verwerkt als de gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar.

Ask4Wine is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens, met name veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of volgende computeraanvallen.

 

11. Beveiliging

Verwerkingsverantwoordelijke treft organisatorische en technische maatregelen om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De gegevensbeheerder gebruikt standaard versleutelingstechnologieën binnen de IT-sector bij het overdragen of verzamelen van gegevens op de site.

 

12. Wijziging van het privacybeleid

Ask4Wine behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen ter zake. De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om regelmatig het Vertrouwelijkheidsbeleid te raadplegen om op de hoogte te zijn van de wijzigingen en aanpassingen. Een dergelijke wijziging zal op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verzonden voor oppositiedoeleinden.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van het hoofdkantoor van Ask4Wine.

 

14. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de gegevensbeheerder via het volgende adres: BeWineSRL@gmail.com

bottom of page